Algemene Voorwaarden MultiFactor

 

Laatste update op 6 Oktober 2016

De algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven, worden in het Contract aangehaald als Algemene Voorwaarden. Samen met het Contract, bijlagen en eventuele addenda vormen zij de “Overeenkomst”. De definities en uitdrukkingen die in het Contract worden gebruikt hebben, tenzij anders aangegeven, dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden.

 

1. MultiFactor’s algemene verantwoordelijkheid

a) MultiFactor is verantwoordelijk voor alle kredietcontrole, financiering, administratie en klantenservice met betrekking tot haar Diensten. MultiFactor zal het innen en alle administratie betreffende verworven vorderingen afhandelen.

b) MultiFactor draagt het Financieel- en frauderisico voor de Vordering, m.u.v. de in artikel 3 genoemde gevallen. In gevallen waar MultiFactor het frauderisico draagt, zal MultiFactor de Webwinkel compenseren voor het volledige bedrag van de vordering inclusief BTW.

c) MultiFactor levert de algemene voorwaarden en de door de Webwinkel - voor, tijdens en/of na de aankoop - aan de klanten te verstrekken informatie betreffende de Diensten. (de “Klantvoorwaarden en Informatie”). MultiFactor kan de Klantvoorwaarden en Informatie en ander klantgerelateerd materiaal (zoals contracten, formulieren of informatie over de Diensten) naar eigen inzicht aanpassen. MultiFactor zorgt ervoor dat de Klantvoorwaarden en Informatie conform toepasselijke wet- en regelgeving zijn.

d) Tenzij anders overeengekomen, zal MultiFactor, nadat zij hiervan een elektronisch bericht heeft gekregen van de Webwinkel, facturen aan klanten per e-mail sturen. Facturen en andere betalingsgerelateerde berichten aan de Consument met betrekking tot Multisafepay zullen altijd door Multisafepay worden gestuurd. Ongeacht het voorgaande, zal MultiFactor altijd naar eigen inzicht beslissen over alle verstuurde- of op de factuur vermelde informatie of andere betalingsgerelateerde berichten.

e) Partijen beogen en komen uitdrukkelijke overeen om de Wet Consumentenkrediet (Wck) buiten toepassing te laten op de bevoorschotting van Consumenten.

 

2. Algemene verantwoordelijkheid van de Webwinkel

a) De Webwinkel zal de Diensten presenteren en aanprijzen door MultiFactor’s logo en – in het geval van MultiSafepay – zoals verzocht door MultiFactor, de logo’s van Aanbieders van externe betalingsopties - vanaf de hoofdpagina en verder in de Webwinkel zichtbaar te hebben. Bij andere marketingactiviteiten waarin aan MultiFactor en of MultiSafepay of haar Diensten gerefereerd wordt, zal de Webwinkel zulke activiteiten van te voren coördineren met MultiFactor en of MultiSafepay door contact op te nemen via marketing@multisafepay.com. De Webwinkel zal toepasselijke wet- en regelgeving, andere provisies en door relevante autoriteiten voorgeschreven richtlijnen in acht nemen bij het adverteren van de Diensten.

b) De Webwinkel zal de instructies van MultiFactor over de integratie van de Diensten (bijv. In MultiSafepay’s integratiehandleiding, die te vinden is onder https://www.multisafepay.com/developers/, de “Integratiehandleiding”) volgen en verzekert zich ervan dat te allen tijde aan de technische vereisten voor het aanbieden van de Diensten wordt voldaan.

c) De Webwinkel zal aan MultiFactor de informatie verstrekken die MultiFactor nodig heeft voor het aanbieden van de Diensten, bijv. informatie ter identificatie van de Consument.


d) De Webwinkel zal de Consument de Klantvoorwaarden en Informatie verstrekken en verzekert zich ervan dat deze geaccepteerd zijn. Nadere details worden beschreven in de Integratiehandleidingen. Verder is de Webwinkel verplicht om het vestigingsadres, zijn privacyverklaring en een actief e-mailadres en telefoonnummer naar de klantenservice in de Webwinkel te hebben.

e) De Webwinkel is niet gerechtigd om zijn eigen factuursjablonen in relatie met Consumenten te gebruiken.


f) De Webwinkel verzekert de naleving van de gebruiksvoorwaarden (beschikbaar via https://www.multisafepay.com/nl_nl/algemene-voorwaarden/ ) bij gebruik van de Merchants unieke inloggegevens voor MultiSafepay’s transactie systeem. De Webwinkel is verantwoordelijk voor alle genomen acties als de inloggegevens zijn gebruikt. De Webwinkel mag de transactiesoptie in MultiSafepay’s transactie systeem niet gebruiken om beoordelings aanvragen voor de Consument zonder de intentie te hebben deze Vordering over te dragen aan MultiFactor.

 

3. Teruggave van Vorderingen

MultiFactor heeft het recht om Vorderingen terug aan de Webwinkel over te dragen, met recht op restitutie, in de volgende situaties:

(a) Vorderingen waarbij de aflevering van de goederen of diensten; niet, onredelijk laat, of op een ander adres dan goedgekeurd of aangeleverd aan MultiFactor, uitgevoerd zijn.


(b) Als de Consument een tegoed heeft openstaan bij de Webwinkel of recht heeft op korting of andere inhoudingen.

(c) Als er een geschil is tussen de Consument en de Webwinkel of als de Vordering wordt betwist en dit geschil of deze betwisting niet uitsluitend gebaseerd is op het niet willen of kunnen betalen van de Vordering (Bijv. levering van defecte goederen of niet volledig geleverde goederen).

(d) Vorderingen op een natuurlijk- of rechtspersoon waarvan MultiFactor redelijkerwijs mag aannemen dat zij een financieel belang delen met de Webwinkel, inhoudende maar niet gelimiteerd tot, een aan de Webwinkel gelieerd bedrijf of een werknemer of eigenaar van een dergelijk bedrijf. Dit subartikel (d) is alleen van toepassing, als de Webwinkel minder dan dertig (30) werknemers heeft.

(e) Vorderingen waarbij de Consument contanten (bijv. valutawissel), cheques of andere betaalmiddelen verkrijgt.


(f) Vorderingen waarbij de Webwinkel of de Consument bij het plaatsen van de bestelling niet de complete goederenlijst, het IP-adres, e- mailadres of telefoonnummer van de Consument heeft doorgegeven aan MultiFactor.

(g) Vorderingen waarbij de Webwinkel niet heeft gehandeld in overeenstemming met MultiFactor’s op dat moment geldende Shipping Policy, alsmede als Vorderingen gerelateerd aan goederen/diensten die niet bezorgd kunnen worden in overeenstemming met deze Shipping Policy (bijv. digitale downloads). Dit geldt alleen voor zaken waarbij de Consument nadrukkelijk beweert dat hij de goederen niet heeft ontvangen, of als het onduidelijk is wie de goederen of diensten heeft ontvangen. De Shipping Policy zal op verzoek worden toegezonden of kan gevonden worden op https://multifactor.nl/voorwaarden/shipping-policies   (“Shipping Policy”)

(h) Vorderingen waarbij de Webwinkel niet voldoet aan de eisen gesteld in leden 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden of waarbij de Webwinkel bij de facturering, verzending of anderszins, in strijd handelt met de Overeenkomst.

(i) Vorderingen waarbij de Consument gebruik heeft gemaakt van de wettelijke vastgelegde bedenktermijn en zijn bestelling heeft geannuleerd en/of zijn overeenkomst met MultiFactor heeft opgezegd of vorderingen waarbij de Consument gebruik heeft gemaakt van de bedenktermijn die in aanvulling op de wettelijke bedenktermijn door de Webwinkel is vastgelegd.

(j) Vorderingen waarbij Webwinkel algemene voorwaarden heeft opgelegd aan de Consument die strijdig zijn met de algemene voorwaarden van MultiFactor of, als de Webwinkel met de Consument voorwaarden is overeengekomen die afwijken van wat met MultiFactor is gecommuniceerd.

Bij het terug overdragen van een Vordering kan een verlies van rente of andere kosten ontstaan, waarvoor MultiFactor een recht heeft op compensatie. Momenteel rekent MultiFactor de Webwinkel voor Vorderingen in herinneringsstatus €1,50, voor Vorderingen in incassostatus €10 en voor Vorderingen in deurwaardersstatus €50. MultiFactor kan ook recht hebben op compensatie onder bepalingen van deze Overeenkomst. In het geval van een retour, zal MultiFactor de Servicekosten behouden. Als MultiFactor ten tijde van de retour al een betaling voor de Vordering van de Consument of een derde heeft ontvangen, mag MultiFactor deze bedragen aan ze terugbetalen.

 

4. Verantwoordelijkheid van de partijen aangaande Vorderingen

(a) De Webwinkel mag geen overeenkomst of regeling aangaan met een derde partij over de verkoop, verpanding, betaling of andere regelingen die het recht van overdracht van Vorderingen beperken zonder MultiFactor’s schriftelijke toestemming. De Webwinkel mag geen overeenkomsten aangaan met Klanten in andere landen dan contractueel overeengekomen of in andere valuta dan gebruikelijk in het betreffende land.

(b) ) Als een betaling direct van de Consument of een derde partij aan de Webwinkel is gedaan, zal dit onmiddellijk in MultiSafepay’s transactie systeem worden geregistreerd of op een andere manier aan MultiFactor gecommuniceerd worden. De Webwinkel zal het bedrag meteen aan MultiFactor overmaken en specificeren waar de betaling bij hoort. Een andere optie is dat de schuld van de Webwinkel wordt afgelost door de Vordering terug over te dragen en het van het huidige balans van de webwinkel in te houden in MultiSafepay’s transactie system.

(c) Na het verwerven van een Vordering door MultiFactor mag de Webwinkel alleen akkoord gaan met regelingen met de Consument die geregistreerd kunnen worden in MultiSafepay’s transactie systeem of via de overeengekomen en door de Webwinkel gebruikte integratiesetup. De Webwinkel dient MultiFactor meteen op de hoogte te brengen van een afgesproken prijsverlaging, een akkoord voor een retour van de goederen of diensten of als de Consument gebruik heeft gemaakt van het wettelijke recht van retour. Een transactie zal onmiddellijk worden geannuleerd als de goederen of diensten niet beschikbaar zijn.

(d) De Webwinkel zal vragen van MultiFactor over een Vordering zonder onnodige vertraging beantwoorden. De Partijen zullen elkaar onmiddellijk informeren als een Consument de verplichting tot betaling van de Vordering bestrijdt. De Webwinkel zorgt voor een correcte en vlotte afhandeling van klachten en retouren. De Webwinkel dient MultiFactor op de hoogte te brengen als een klacht niet binnen een (1) maand na ontvangst is opgelost.

(e) De Webwinkel mag zijn Klanten geen kosten of hogere prijzen voor artikelen of diensten rekenen omdat zij via MultiSafepay betalen, of op andere wijze discriminatoir richting MultiFactor handelen. Tenzij anders overeen gekomen, geldt dit ook voor elke andere transactie waarbij een Consument een andere betalingsoptie van MultiFactor heeft gekozen, zonder gebruik te maken van MultiSafepay.

(f) De Webwinkel is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de contractuele relatie met de Consument en/of toepasselijke wet- en regelgeving. De Webwinkel is niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor transacties die onder toepasselijke wetgeving illegaal zijn, of die MultiFactor’s, op dat moment van toepassing zijnde, Ethische Instructies overtreden. (https://www.multifactor.nl/voorwaarden/ethische-Instructies/, de “Ethische Instructies”), of – voor MultiSafepay – één van de Instructies van Aanbieders externe betaalopties.

(g) De Partijen komen overeen dat samen met de Vordering alle zekerheidsrechten die betrekking hebben op de Vordering overgedragen worden aan MultiFactor, bijvoorbeeld een gemaakt eigendomsvoorbehoud. In het geval dat een vordering terug wordt overgedragen, zal enig zekerheidsrecht ook terug worden overgedragen.

(h) De partijen komen overeen dat de Webwinkel verklaard te verkopen en over te dragen vorderingen zoals in deze worden beschreven; De Webwinkel heeft over het niet inbare gedeelte van de vorderingen op consumenten een vordering op de Fiscus ter zake van de teruggaaf van BTW op het moment dat de vorderingen op de consumenten niet inbaar blijken te zijn (hierna: de "Vorderingen op de Fiscus"); De Vorderingen op de Fiscus zullen in ieder geval ontstaan op het moment dat de Fiscus ter zake van de oninbaarheid van de vorderingen op consumenten teruggaafbeschikkingen heeft genomen; de Webwinkel is verantwoordelijk voor de afdracht van BTW over de aan de Consument  gefactureerde bedragen;de Webwinkel wenst de vorderingen op de Fiscus aan Multifactor reeds nu voor alsdan te cederen onder de volgende voorwaarden;

Overdracht

de Webwinkel draagt hierbij over aan MultiFactor de volledige vorderingen op de Fiscus ten aanzien van vorderingen op consument die na de, in Vordering gemaakte datum oninbaar blijken, en de Webwinkel de overdracht aan MultiFactor hierbij aanvaardt.

Overdrachtsprijs

De overdrachtsprijs van de vorderingen op de Fiscus is begrepen in de koopprijs als bedoeld in de overeenkomst van MultiFactor.

Mededeling aan de Fiscus

de Webwinkel verplicht zich hierdoor zo spoedig mogelijk van de overeenkomst beoogde overdracht mededeling te doen aan de Fiscus (de Ontvanger).

 

5. Aanvullende bepalingen voor aankopen in fysieke winkels

Tenzij anders overeen gekomen is de Webwinkel niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor de verkoop van goederen in fysieke winkels. De Webwinkel is ook niet gerechtigd om retouren te accepteren in zijn fysieke winkel(s). Via de Diensten gekochte goederen kunnen uitgegeven worden aan de Klanten in fysieke winkels van de Webwinkel, mits de instructies uit MultiFactor’s Shipping Policy voor het betreffende land worden gevolgd.

 

6. Kredietlimiet

MultiFactor zal de kredietlimiet voor elke Consument naar eigen inzicht vaststellen. MultiFactor heeft te allen tijde het recht de kredietlimiet te verlagen.

 

7. Moduleondersteuning

MultiFactor streeft ernaar om alle modules en API’s die de Webwinkel gebruikt om verbinding te maken met MultiSafepay’s transactie systeem te ondersteunen. Niettemin, naarmate technologie vordert, behoudt MultiFactor het recht om naar eigen inzichten te besluiten welke modules en API’s ondersteund worden. Als MultiFactor op een bepaald moment ondersteuning van een bepaalde module of API annuleert, zal hiervan een jaar van tevoren over worden bericht. Informatie over de modules en API’s die MultiFactor ondersteunt kan worden gevonden op https://www.multisafepay.com/developers/.

 

8. Meldingsplicht

Om, met name, het witwassen van geld te voorkomen(AML), zal de Webwinkel MultiFactor onmiddellijk informeren;
(a) over omstandigheden die de Webwinkel en zijn eigenaar betreffen, welke van belang kunnen zijn voor de raming van de Merchants financiële status;

(b) over veranderingen van de Webwinkel’s adres, management, raad van bestuur of AML relevante veranderingen van de eigendomsstructuur;
(c) als er materiële veranderingen zijn van het type producten of diensten aangeboden door de Webwinkel of de naam waaronder de Webwinkel opereert veranderd is; of

(d) over andere materiële veranderingen die gerelateerd zijn aan de Webwinkel of zijn activiteiten.

 

9. Opzegging

Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de andere Partij:
(a) één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst niet nakomt; (b) herhaaldelijk of continue niet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen voldoet en het ontstane gebrek niet binnen het door de ander Partij gestelde tijdsbestek wordt opgelost;

(c) verkeerde of misleidende informatie heeft opgegeven of belangrijke omstandigheden heeft verzwegen; of
(d) als de financiële situatie van de andere Partij significant is verslechterd.

Daarnaast heeft MultiFactor het recht om de Overeenkomst op te zeggen wanneer;
(e) de Webwinkel diensten of goederen aanbiedt die in strijd zijn met MultiFactor’s op dat moment geldende Ethische richtlijn; of

(f) MultiFactor een contractbreuk vermoedt en de Webwinkel niet, zonder onnodige vertraging, de op redelijke gronden verzochte informatie die van belang is om te bepalen of de Webwinkel de bepalingen uit de overeenkomst heeft overtreden, verstrekt.

Bij opzegging onder artikel 9 heeft MultiFactor het recht om, na aftrek van de Servicekosten of andere vergoedingen waarop MultiFactor recht op heeft op grond van de Overeenkomst, alle verkregen Vorderingen terug aan de Webwinkel over te dragen en restitutie vorderen.

De Webwinkel is zich bewust van, en accepteert dat de Betalingsopties opgenomen in MultiSafepay van tijd tot tijd kunnen veranderen en dat MultiFactor individuele betalingsopties op elk moment kan verwijderen, bijv. op verzoek van een Aanbieder externe Betalingsopties.

 

10. Recht om uitbetalingen aan te houden/ Verrekening

(a) In het geval van opzegging door één van de Partijen, behoudt MultiFactor het recht om verdere uitbetalingen aan de Webwinkel aan te houden en in plaats daarvan een eindrekening op te maken, nadat MultiFactor de status van alle uitstaande Vorderingen heeft gecontroleerd en de termijn voor retouren is verstreken.

(b) MultiFactor kan tijdelijk uitbetalingen ter hoogte van het bedrag aan geleden schades of verhoogde risico, dat kan voorkomen als de Webwinkel materieel, of na waarschuwing, herhaaldelijk zijn verplichtingen niet nakomt. Hetzelfde geldt als de Webwinkel’s verkopen via MultiFactor een significante toename van het aantal retouren of klachten toont ten opzichte van de historische trend. Voordat uitbetalingen worden aangehouden in overeenstemming met dit subartikel b, zal MultiFactor trachten de Webwinkel te informeren over de reden van deze aanhouding.

(c) MultiFactor kan tijdelijk uitbetalingen ter hoogte van het bedrag aan geleden schades of het verhoogde risico, aanhouden als ze redelijkerwijs vermoedt dat de Webwinkel’s financiële situatie significant is verslechterd. MultiFactor mag zulke betalingen aanhouden tot de Partijen een oplossing die het risico beperkt overeen zijn gekomen of tot de Webwinkel een adequaat bewijs van een stabiele financiële situatie heeft overlegd. Voordat uitbetalingen worden aangehouden in overeenstemming met dit subartikel c, zal MultiFactor trachten de Webwinkel te informeren over de reden van deze aanhouding.

(d) MultiFactor kan, naar eigen inzicht, elk bedrag verschuldigd aan de Webwinkel, verrekenen met elke vordering die MultiFactor heeft op de Webwinkel.

 

11. Overmacht

Als Partijen hun verplichtingen uit deze Overeenkomst niet na kunnen komen door omstandigheden die buiten hun macht liggen – bijv. blikseminslag, brand, veranderde juridische voorschriften of regels uitgevaardigd door de overheid, inmenging door de overheid, staking, communicatie- of transportbelemmeringen, veranderingen in wisselkoersen of natuurrampen – worden zij ontheven van hun verplichtingen totdat de omstandigheden die hebben geleid tot de niet-nakoming van één der partijen niet langer bestaat. Dit artikel wordt bezien vanuit het oogpunt dat MultiFactor een toereikend systeem met geografisch verspreide serverlocaties heeft. Als een Partij zijn verplichtingen langer dan 30 dagen niet kan nakomen door een hierboven vermeldde omstandigheid, dan hebben Partijen het recht, zonder compensatie verschuldigd te zijn, om de Overeenkomst met onmiddellijk effect te herroepen.

 

12. Aansprakelijkheid

Als een Partij zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt heeft de andere Partij recht op schadevergoeding. De aansprakelijkheid van beide Partijen is beperkt tot (i) een bedrag dat overeenkomt met de door de Webwinkel aan MultiFactor betaalde of te betalen Servicekosten in de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan elke vordering of (ii) €5000. Geen van de Partijen is aansprakelijk voor schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden, voor deze Overeenkomst atypische schade, indirecte- of gevolgschade.

In het bijzonder dient de Webwinkel de schade die MultiFactor oploopt (inclusief, maar niet beperkt tot, boetes en dwangsommen) als de Webwinkel zijn informatieverplichtingen in relatie tot de Klanten niet nakomt, te vergoeden. Daarnaast is de Webwinkel’s verantwoordelijkheid voor bedragen of vorderingen met betrekking op het terug overdragen van een Vordering op grond van artikel 3 of 9 niet onderhavig aan de beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven.
Met betrekking tot MultiSafepay, moet de Webwinkel MultiFactor schadeloos stellen voor alle boetes, dwangsommen of andere vorderingen opgelegd door een Aanbieder van externe betaalopties door; (i) omstandigheden die een breuk met deze Overeenkomst zijn (bijv. het niet-nakomen van de instructies van de Aanbieder van externe betaalopties), of (ii) een significant verhoogd terugboekingsniveau in vergelijk met het gemiddelde marktniveau.

 

13. Communicatie

Opzeggingen of andere correspondentie in de Overeenkomst zullen schriftelijk worden verzonden per brief, fax of e-mail naar de contactgegevens aangegeven in het Contract of anders schriftelijk overeengekomen. E-mails naar MultiFactor moeten naar het volgende e- mailadres gestuurd worden: verkoop@MultiFactor.nl.

 

14. Wijzigingen van de Overeenkomst

Wijzigingen van de Overeenkomst worden schriftelijk aangeleverd (brief, fax of e-mail). MultiFactor heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen, mits de Webwinkel daar 30 dagen van tevoren over wordt ingelicht. In deze gevallen heeft Webwinkel het recht om de Overeenkomst op te zeggen met een opzeggingstermijn van één (1) maand. Deze opzegging kan niet later dan 60 dagen nadat de wijziging van de Overeenkomst aan de Webwinkel kenbaar is gemaakt.

 

15. Overdracht

Partijen mogen hun rechten en plichten uit deze Overeenkomst niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de ander Partij. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande heeft MultiFactor het recht om Vorderingen over te dragen, te verpanden of op een andere manier over de Vorderingen te beschikken zonder de toestemming van de Webwinkel. MultiFactor kan derden contracteren om haar Diensten aan te bieden.

 

16. Geheimhouding

De Partijen verbinden zich ertoe om tijdens de contractperiode en in een periode van twee (2) jaar erna geen vertrouwelijke informatie te delen met een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere Partij. Met "vertrouwelijke informatie" wordt alle informatie bedoeld, die door de ene Partij aan de andere Partij (de “Ontvangende Partij”) is verstrekt in samenhang met deze Overeenkomst. Niet-vertrouwelijke informatie is alle informatie

(a) die algemeen bekend is of wordt, anders dan door onthulling hiervan door de Ontvangende Partij;

(b) waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen dat de informatie reeds in zijn bezit was voor ontvangst;

 (c) die de Ontvangende Partij verschuldigd is te verstrekken op grond van geldende wet- en regelgeving, vonnis van een rechtbank of overheidsbesluit; en

(d) die de Partij van een derde heeft gekregen zonder tot geheimhouding in verhouding tot deze te zijn gebonden. Wat hierboven is aangegeven als "vertrouwelijke informatie" geldt ook voor elk inlichting van technische, commerciële of andere aard met betrekking tot derden, tenzij redelijkerwijs en op objectieve gronden kan worden vermoed dat deze als niet vertrouwelijk kan worden aangemerkt. Deze bepaling betreft alle informatie met betrekking tot derden die Webwinkel heeft ontvangen door gebruik van MultiSafepay’s transactie systeem, door communicatie met MultiFactor en waar duidelijk is dat verspreiding van genoemde informatie niet gewenst is door Derde Partijen. MultiFactor is gerechtigd om vertrouwelijke informatie te delen met onderaannemers, externe adviseurs en andere bedrijven binnen de MultiSafepay Groep op voorwaarde dat zulke partijen een geheimhoudingsplicht hebben die overeenkomt met de geheimhoudingsplicht van deze Overeenkomst.

 

17. Bescherming van persoonsgegevens – Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens

(a) Verwerken van Klantgegevens

De Partijen komen overeen en erkennen dat zij beide handelen als verantwoordelijke verwerkers van de hen verstrekte persoonsgegevens en dat MultiFactor verantwoordelijke zal zijn met betrekking tot alle ontvangen gegevens. Beide Partijen komen overeen zich aan de geldende privacywetgeving te houden bij het verwerken van persoonsgegevens in relatie tot de Overeenkomst. Als, en tot op de hoogte dat, een Partij namens de ander persoonsgegevens verwerkt, zullen Partijen te goeder trouw een aparte overeenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens bespreken en overeenkomen.

(b) Verwerken van Merchantsgegevens

MultiFactor zal persoonsgegevens met betrekking tot de contactpersonen van de Webwinkel elektronisch verwerken om het aanbieden van haar Diensten aan de Webwinkel mogelijk te maken. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistische analyse en zakelijke verslagen, gedurende fraudeonderzoeken en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. MultiFactor mag de persoonsgegevens verstrekken aan de andere bedrijven binnen de MultiSafepay Groep, zij mogen de gegevens ook gebruiken voor de eerder vermelde doeleinden. De persoonsgegevens mogen overgedragen worden aan landen buiten de EU/EER die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens hebben. MultiFactor legt zich toe op de bescherming van persoonsgegevens en zorgt voor adequate beveiliging van de persoonsgegevens. Geregistreerde personen hebben het recht via een schriftelijk verzoek hun persoonlijke data in te zien. Ze hebben ook het recht de persoonsgegevens te veranderen. Meer informatie kan worden verkregen door de verwerker van de persoonsgegevens te contacteren via dataprotectionofficer@MultiFactor.nl of via het hiervoor aangegeven adres.

(c) Verwerken van Merchantsgegevens voor marketingdoeleinden
MultiFactor kan de contactgegevens van de Webwinkel gebruiken om nieuwsbrieven te sturen, productenquêtes uit te voeren, om vergelijkbare producten of diensten van MultiFactor te adverteren of voor het verzenden van uitnodigingen voor evenementen. MultiFactor heeft het recht om gegevens van de Webwinkel inclusief zijn contactpersonen aan bedrijven binnen de MultiSafepay Groep te verstrekken die de gegevens mogen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, voor zover wettelijk is toegestaan. De ontvanger van deze advertenties kan zich afmelden voor de ontvangst van verdere marketingcommunicatie door een opt-out verklaring te sturen naar dataprotectionofficer@MultiFactor.nl.

DOOR PERSOONSGEGEVENS VAN ANDERE PERSONEN DOOR TE GEVEN BEVESTIGT DE MERCHANT DAT HIJ TOESTEMMING HEEFT ZULKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN EN DAT DE GEGEVENS VERWERKT MOGEN WORDEN OP HIERIN BESCHREVEN MANIEREN EN VOOR DE IN (b) EN (c) BESCHREVEN DOELEINDEN.

 

18. Intellectuele eigendom en know-how

MultiFactor behoudt alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alles dat is ontwikkeld door MultiFactor en verleend aan, of benaderd door de Webwinkel onder deze Overeenkomst. Het gebruik van de handelsmerken van Aanbieders van externe betaaloplossingen, geregistreerd of niet, brengt geen overdracht van (eigendoms)rechten of auteursrechten met zich mee. Na opzegging van de Overeenkomst of het verwijderen van een bepaalde betaalmethode, zal de Webwinkel onmiddellijk alle logo’s en dergelijke van MultiFactor en/of een Aanbieder van externe betalingsopties specifiek gerelateerd aan deze betalingsopties, verwijderen. Dit geldt niet als de Aanbieder van externe betalingsopties de Webwinkel het recht geeft om gebruik te blijven maken van deze logo’s. MultiFactor heeft het recht om naar de Webwinkel te verwijzen als gebruiker van haar Diensten in marketing, verkoop- of dergelijke materialen.

 

19. Exclusiviteit

a) Met betrekking tot de bepalingen van afzonderlijke betalingsmethodes:
Bij verkopen aan klanten in de webwinkel en andere overeengekomen verkoopkanalen met een factuur, consumentenkrediet of andere diensten vergelijkbaar met MultiFactor’s Diensten, zal de Webwinkel MultiFactor’s Diensten exclusief aanbieden. Bijvoorbeeld: Als deze Overeenkomst alleen Betaal na Ontvangst betreft, mag de Webwinkel geen factuur aanbieden via een andere aanbieder of op eigen initiatief, maar de Webwinkel mag wel een dienst aanbieden die overeenkomt met Gespreid Betalen en andere betalingsopties via externe aanbieders of op eigen initiatief.

b) Met betrekking tot de bepalingen betreffende MultiSafepay:
De Webwinkel zorgt ervoor dat al zijn verkopen via de webwinkel of andere overeengekomen verkoopkanalen gedaan wordt via MultiSafepay. Echter, het is de Webwinkel toegestaan om back- up/failover oplossing achter de hand te hebben.

 

20. Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de Nederlandse wet. Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

 

21. Slotbepalingen, salvatorische clausule

Mochten bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden beïnvloed. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zullen de Partijen beslissen over een nieuwe verwoording die zo dicht mogelijk bij de commerciële betekenis en doel van deze bepaling komt.

 

Mocht u nog vragen hebben over deze voorwaarden kunt u altijd terecht op onze veelgestelde vragen pagina:  https://www.multifactor.nl/consumenten/veelgestelde-vragen/